Reference

REFERENTNA LISTA IZVEDENIH ZEMLJANO-GRAĐEVINSKIH RADOVA MIV D.O.O. u periodu 2015.-2021

2015 god.

 1. Široki iskop na objektu Grafotisak d.o.o., zemljano-građevinski i zanatski radovi, izrada pristupnih putova, drobljenje kamenog materijala i ugradnja te odvoz viška materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju.
 1. Čišćenje rešetkei plutajućih nanosa naulaznoj građevini i zatvaračuna HEPeć Mlini
 1. Regulacija rukavca r. Vrljike (staro korito) i ugradnja zapornica –HE Peć Mlini

2016 god.

 1. Radovi na izgradnji putne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice.
 1. Radovi iskopa, čišćenja, usitnjavanja materijal i frezanje, kao pripremu za sadnju smilja

mjesto radova: Grude

 1. Radovi izgradnje oborinske odvodnje u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice

mjesto radova:Grude

 1. Radovi nasipanja tamponom cesta u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice

mjesto radova: Grude

 1. Proizvodnja tamponskog materijala i prosijavanje u frakcije

naručilac: Livnoputovi d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Livno

2017 god.

 1. Proizvodnja tamponskog materijala

naručilac:Hering d.d. Široki Brijeg

mjesto izvođenje radova: Tomislavgrad

 1. Proizvodnja tamponskog materijala i prosijavanje u frakcije

naručilac: Livnoputovi d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Livno

 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području općine Grude

naručilac: Općina Grude

mjesto izvođenja radova:Grude

 1. Izrada rupa za betonske rasvjetne stupove

naručilac:Općina Grude

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Rad strojeva ( bagera, drobilice) I prijevoz materijala, priprema pristupnih cesta za vjetroelektrane

naručilac: Strabag d.o.o. Sarajevo

mjesto izvođenja radova: Tomislavgrad

 1. Rad na izgradnji stambeno-poslovnog objekta

naručilac: ST-GRADNJA D.O.O.

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Održavanje pristupnih puteva I obrambenih nasipa oko akumulacije I kanala

naručilac: JP Elektroprivreda HZ HB D.D.

mjesto izvođenja radova: Grude, HE Peć Mlini

 1. Čišćenjerešetkei plutajućih nanosa naulaznojgrađevini i zatvaraču ŠainovacnaHEPeć Mlini

Investitor: JP EP HZ HB Mostar

 1. Čišćenje i održavanje lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno planu zimskog održavanja za 17/18 LOT1

Investitor: Općina Grude

2018 god.

 1. Rad na mljevenju I prosijavanju materijala u frakcije

naručilac: Eko Euro tim d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Bileća

 1. Rad separacije na prosijavanju materijala u frakcije

naručilac: GP JEDINSTVO a.d. Gradiška

mjesto izvođenja radova: Trnava

 1. Strojna obrada terena, traktorom i frezom za usitnjavanje kamena

naručilac: Hepok d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Mostar

 1. Rad separacija na prosijavanju materijala u frakcije

naručilac: INTEGRA INŽENJERING D.O.O.

mjesto izvođenja radova: Zovi Do

 1. Rad mobilne drobilice na mljevenju materijala

naručilac: Livnoputovi d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Livno

 1. Izrada rupa za betonske rasvjetne stupove

naručilac: Općina Grude

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Zemljani, armirano-betonski I vodovodno kanalizacijski radovi na izgradnji proizvodno-skladišnog objekta Violeta d.o.o.

naručilac: Violeta d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Radovi „Čišćenja i održavanja lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području

naručilac: Općina Grude

mjesto izvođenja radova: Grude

2019 god.

 1. Zemljani radovi oko skladišnog objekta, izgradnja prometnica te uređenje novog platoa oko objekta

naručilac: Violeta d.o.o.

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Rad separacija na prosijavanju materijala u frakcije

naručilac: INTEGRA INŽENJERING D.O.O.

mjesto izvođenja radova: Zovi Do

 1. sanacija I rekonstrukcija odvodno-natapnih kanala

naručilac: Fed.min. poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva I Općina Grude

mjesto izvođenja radova: Imotsko-Bekijsko polje, Grude

 1. Čišćenje i održavanje lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno planu zimskog održavanja za 19/20 LOT1

Investitor: Općina Grude

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza i ugradnje materijala u izgradnji glavne trase autoputa sa pripadajućim petljama

naručilac: China State Construction Engineering Corp. Ltd.

mjesto izvođenja radova: Koridor Vc, dionica Počitelj – Zvirovići

2020 god.

 1. Izgradnja magistralnog puta M-17.3 Neum-Stolac, Izgradnja dionice puta Broćanac-Prapratnica, d=3.075 m.Usluga drobljenja tampona 0-45mm sa utovarom u vozilo, te usluge izrade nevezivnog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca u debljini 31-40cm (tampon)

naručilac: Strabag d.o.o. Sarajevo

mjesto izvođenja radova: Broćanac – Prapratnica

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala. Usluga drobljenja tampona

naručilac: Vino Duhan Voće d.o.o., Grude

mjesto izvođenja radova: Industrijska zona Grude

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala pri izrade benziske postaje u Dubravi, Grude.

naručilac: Violeta d.o.o., Grude

mjesto izvođenja radova: Dubrava, Grude

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala, montažerski i ostali građevinski radovi na sanaciji kolektora I šahtova (kanalizacije) od obilaznice do ponora u Grudama

naručilac: Regeneracija d.o.o., Velika Kladuša

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala pri izgradnji poslovnog objekta JP Elektroprivreda HZHB

naručilac: Promark d.o.o., Mostar

mjesto izvođenja radova: Grude

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala. Usluga drobljenja tampona

naručilac: Bilton d.o.o., Grude

mjesto izvođenja radova: Industrijska zona Grude

 1. Čišćenje i održavanje kanala Grudsko vrilo – Vrljika – HE Peć Mlini“

naručilac: JP Elektroprivreda HZHB

mjesto izvođenja radova: HE Peć Mlini

2021 god.

 1. Nabava I izrada posteljice I nevezanog nosivog sloja (tampona) na izgradnji Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići

naručilac: China State Construction Engineering Corp. Ltd

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala na izgradnji nove petlje Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići

naručilac: China State Construction Engineering Corp. Ltd

 1. Zemljani radovi iskopa, prijevoza I ugradnje materijala na izgradnjiFaze A” (km4+825 – km 5+250)Koridora Vc, dionica Počitelj-Zvirovići

naručilac: China State Construction Engineering Corp. Ltd

 1. Izvođenje radova rušenja i odvoza materijala objekta “Hotel Grude”
 1. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana “MIV1”, “MIV2” i “MIV3”
 1. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji solarne fotonaponskie elektrane “ELCOR 2”
info@miv-grude.com